آموزش کامل مفاهیم ریاضی پیش دبستانی

مجموعه 10 جلدی آموزش کامل ریاضی پیش دبستانی

کتاب ریاضی، ریاضی پیش از دبستان، ریاضی پیش‌دبستانی، آموزش ریاضی به کودکان، ریاضی به زبان ساده، ریاضیات پیش‌دبستانی،
موضوع اصلی جلد (1) : آموزش مفاهیم جنبی

مطالب داخل کتاب:

این کتاب متناسب با سن شناختی (ذهنی) کودکان، مفاهیم مقدماتی ریاضی را بر اساس زنجیره یادگیری ریاضی، از ساده‌ترین مطالب و مفاهیم جنبی شروع می کند.
 • آموزش مفاهیم ساده ریاضی با داستان های ساده
 • شناخت مفهوم پشت و جلو، شناخت مفهوم زیر و روی
 • شناخت مفهوم بالا و پایین، شناخت مفهوم کنار یا پهلوی
 • شناخت مفهوم توی - بیرون، شناخت مفهوم داخل - خارج
 • شناخت مفهوم کوتاه - بلند
 
آموزش ریاضی، ریاضی برای کودکان، کتاب کودک، ریاضیات به زبان ساده، آموزش مفاهیم ریاضی،
موضوع اصلی جلد (2) : آموزش اندازه و مفاهیم کمیّتی

مطالب داخل کتاب:

این کتاب متناسب با سن شناختی (ذهنی) کودکان، مفاهیم مقدماتی ریاضی را بر اساس زنجیره یادگیری ریاضی، از ساده‌ترین مطالب و مفاهیم جنبی با استفاده از داستان و آموزش عملی شروع می کند.
 • شناخت مفهوم کوچک، بزرگ، کوچک‌تر، بزرگ‌تر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین
 • شناخت مفهوم کوتاه‌تری، بلندتر، کوتاه‌ترین و بلندترین
 • شناخت مفهوم بیشتر، کمتر، بیشترین، کمترین
 • شناخت مفهوم دور، نزدیک، دورترین، نزدیک‌ترین
 • شناخت مفهوم وسط، بینِ، با هم
 • شخیص اختلالات ریاضی در کودکان سه و چهار ساله

 
 
ریاضیات برای کودکان، آموزش ریاضی، کتاب کودک، اختلال ریاضی، اختلال‌های ریاضی، اختلالات ریاضی، درمان اختلال‌های ریاضی،
موضوع اصلی جلد (3) : مفهوم نسبی بودن، اصول اولیه مجموعه سازی

مطالب داخل کتاب:

مفهوم نسبی بودن یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی است که کودک باید در آموزش‌های مقدماتی ریاضی آن را بفهمد و درک کند. محور آموزش مطالب این کتاب درمورد نسبی بودن و اصول اولیه مجموعه سازی است.
 • شناخت نسبی بودن مفهوم نزدیک‌تر، دورتر، دورترین، نزدیک‌ترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم کوتاه‌تر، کوتاه‌ترین، بلندتر، بلندترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم بیشترین، کمترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم کوچک‌ترین، بزرگ‌ترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم جلوتر و عقب‌تر
 • شناخت مفهوم خط باز و خط بسته
 • شناخت مفهوم داخل و خارج خط بسته

 
 
کتاب کودک، ریاضی برای کودکان، آموزش کامل ریاضی پیش دبستانی، بازی با ریاضی، ریاضیات برای کودک،
موضوع اصلی جلد (4) :مفاهیم مقدماتی دسته بندی و درک چپ و راست

مطالب داخل کتاب:

هدف این کتاب آموزش مفاهیم زیر بنایی و اصلی در آموزش ریاضیات پیش‌دبستانی، مفهوم خط باز و بسته و مفهوم دسته بندی است که زیرمجموعه‌ای از هندسه به حساب می‌آید.
 • آموزش مفهوم باز و بسته
 • آموزش مفهوم داخل، خارج و روی خط بسته
 • چگونگی آموزش دست چپ و راست
 • آموزش مفهوم نسبی بودن دست چپ و راست
 • مفهوم نسبی بودن چپ و راست
 • تشخیص سمت چپ و راست صفحه
 • تشخیص شکل‌های سمت راست یا چپ صفحه

 
 
سلام پیش‌دبستانی ها، آموزش کامل ریاضی، به ریاضی به زبان ساده برای کودکان، تمرین‌های ریاضی، کتاب کار ریاضی،
موضوع اصلی جلد (5) :رنگ آمیزی جهت دار، هوش سیّال و الگو سازی

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های رنگ‌آمیزی این کتاب، تقویت عضلات کوچک دست، هماهنگی بین چشم و عضلات دست و افزایش توانایی کنترل مداد در هنگام ترسیم خطوط صاف است. بخش دیگری از تمرین‌های این کتاب به هوش سیّال کودکان پرداخته است.
 • آموزش رنگ‌آمیزی جهت‌دار (راست به چپ و چپ به راست)
 • آموزش رنگ‌آمیزی جهت‌دار (بالا به پایین و پایین به بالا)
 • آموزش رنگ‌های ثابت در اشیا و رنگ‌آمیزی براساس الگو
 • کشف رابطه بین شرکت‌ها بر اساس الگوسازی و تکرار- هوش سیّال
 • تشخیص شکل متفاوت در گروه
 
بازی و ریاضی، اختلال‌های ریاضی، درمان اختلالات یادگیری، درمان اختلالات ریاضی،
موضوع اصلی جلد (6) :آموزش تقارن و مفاهیم هندسه

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب درک صحیح مفهوم تقارن است. درک درست و کامل مفهوم تقارن، کودکان را در یادگیری مفاهیم ریاضی، انجام تناظر یک به یک، تقابل و تساوی مجموعه‌ها، خاصیت همسانی و تساوی در مجموعه‌های هم توان کمک می‌کند.
 • آشنایی با تقارن های ساده (با خط یا بدون خط تقارن)
 • آموزش شکل‌های هندسی ساده (مربع،دایره، مثلث، مستطیل)
 • آموزش مفاهیم داخل و خارج هم بودن، قطع کردن و جدا بودن (مفاهیم مقدماتی هندسه)
 • درک مفهوم و آموزش خط راست
 
درمان اختلال ریاضی با بازی، کتاب کار کودک، کتاب کار ریاضی، تمرین‌های ساده ریاضی، تمرین‌های ریاضی،
موضوع اصلی جلد (7) :آموزش انواع طبقه بندی و مفهوم ارتباط

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب آموزش صحیح طبقه‌بندی به کودکان است. طبقه‌بندی یکی از مفاهیم اصلی ریاضی است. طبقه‌بندی از ابزارهای اساسی تفکر منطقی و ریاضی است.
 • آموزش طبقه‌بندی بر اساس رنگ
 • آموزش طبقه‌بندی بر اساس شکل
 • آموزش طبقه‌بندی بر اساس اندازه
 • آموزش دسته‌بندی داخل خط بست
 • آموزش مفهوم ارتباط و هم‌بستگی
 • آموزش مفهوم "همان‌قدر که "
 
آموزش مفاهیم ریاضی، مفاهیم ریاضی پیش دبستانی، تشخیص و درمان اختلال‌های ریاضی، اختلالات ریاضی در کودکان
موضوع اصلی جلد (8) :آموزش مفهوم ترتیب و بازگشت پذیری

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب آموزش مفهوم ترتیب و نسبی بودن ترتیب است. درک مفهوم ترتیب و مرتب سازی دوسویه، از پایه‌های اساسی درک ترتیب اعداد و مفهوم عدد است.
 • آموزش مفهوم ترتیب در ریاضی
 • آموزش مفهوم نسبی بودن ترتیب
 • بازگشت پذیری (مرتب سازی دوسویه)
 • آموزش روابط دوگانه هر عضو در یک مجموعه
 • آموزش و درک مفهوم قبل و بعد
 
کودک و ریاضی، کتاب کودک، داریوش صادقی، آموزش ریاضی پیش دبستانی، درمان اختلال یادگیری،
موضوع اصلی جلد (9) :آموزش تناظر و تقابل و نماد عدد

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب تناظر اعضای دو مجموعه و درک تساوی یا عدم تساوی مجموعه‌ها است. همچنین در این کتاب مفهوم مجموعه‌های بیشتر و کمتر و نماد اعداد آموزش داده می‌شود.
 • آموزش تناظر یک به یک در مجموعه‌های هم توان(هم تعداد)
 • آموزش خاصیت بازتابی و تساوی مجموعه‌ها
 • آموزش تقابل مجموعه‌ها و درک مفهوم کمتری در بیشتری
 • آموزش درک مفهومی هیچ یا تُهی
 • آموزش عدد اصلی مجموعه ها
 • شناخت نماد اعداد یک تا پنج
 
کتاب کودک، کتاب‌های ریاضی برای کودکان، مجموعه ریاضی پیش دبستانی، ریاضی برای کودکان،
موضوع اصلی جلد (10) : آموزش مفهوم جمع و تفریق و نماد عدد

مطالب داخل کتاب:

در این کتاب نماد اعداد پنج تا ده و و مفهوم جمع و تفریق به طور کامل توضیح داده می‌شود.
 • آموزش عدد اصلی مجموعه ها
 • شناخت نماد اعداد پنج تا ده
 • آموزش و درک مفهوم جمع
 • آموزش و درک مفهوم تفریق
 • تشخیص اختلالات یادگیری ریاضی در کودکان چهار تا هفت سال