مجموعه 10 جلدی آموزش کامل ریاضی پیش دبستانی

کتاب ریاضی، ریاضی پیش از دبستان، ریاضی پیش‌دبستانی، آموزش ریاضی به کودکان، ریاضی به زبان ساده، ریاضیات پیش‌دبستانی،
موضوع اصلی جلد (1) : آموزش مفاهیم جنبی

مطالب داخل کتاب:

این کتاب متناسب با سن شناختی (ذهنی) کودکان، مفاهیم مقدماتی ریاضی را بر اساس زنجیره یادگیری ریاضی، از ساده‌ترین مطالب و مفاهیم جنبی شروع می کند.
 • آموزش مفاهیم ساده ریاضی با داستان های ساده
 • شناخت مفهوم پشت و جلو، شناخت مفهوم زیر و روی
 • شناخت مفهوم بالا و پایین، شناخت مفهوم کنار یا پهلوی
 • شناخت مفهوم توی - بیرون، شناخت مفهوم داخل - خارج
 • شناخت مفهوم کوتاه - بلند
 
آموزش ریاضی، ریاضی برای کودکان، کتاب کودک، ریاضیات به زبان ساده، آموزش مفاهیم ریاضی،
موضوع اصلی جلد (2) : آموزش اندازه و مفاهیم کمیّتی

مطالب داخل کتاب:

این کتاب متناسب با سن شناختی (ذهنی) کودکان، مفاهیم مقدماتی ریاضی را بر اساس زنجیره یادگیری ریاضی، از ساده‌ترین مطالب و مفاهیم جنبی با استفاده از داستان و آموزش عملی شروع می کند.
 • شناخت مفهوم کوچک، بزرگ، کوچک‌تر، بزرگ‌تر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین
 • شناخت مفهوم کوتاه‌تری، بلندتر، کوتاه‌ترین و بلندترین
 • شناخت مفهوم بیشتر، کمتر، بیشترین، کمترین
 • شناخت مفهوم دور، نزدیک، دورترین، نزدیک‌ترین
 • شناخت مفهوم وسط، بینِ، با هم
 • شخیص اختلالات ریاضی در کودکان سه و چهار ساله

 
 
ریاضیات برای کودکان، آموزش ریاضی، کتاب کودک، اختلال ریاضی، اختلال‌های ریاضی، اختلالات ریاضی، درمان اختلال‌های ریاضی، طمع
موضوع اصلی جلد (3) : مفهوم نسبی بودن، اصول اولیه مجموعه سازی

مطالب داخل کتاب:

مفهوم نسبی بودن یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی است که کودک باید در آموزش‌های مقدماتی ریاضی آن را بفهمد و درک کند. محور آموزش مطالب این کتاب درمورد نسبی بودن و اصول اولیه مجموعه سازی است.
 • شناخت نسبی بودن مفهوم نزدیک‌تر، دورتر، دورترین، نزدیک‌ترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم کوتاه‌تر، کوتاه‌ترین، بلندتر، بلندترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم بیشترین، کمترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم کوچک‌ترین، بزرگ‌ترین
 • شناخت نسبی بودن مفهوم جلوتر و عقب‌تر
 • شناخت مفهوم خط باز و خط بسته
 • شناخت مفهوم داخل و خارج خط بسته

 
 
کتاب کودک، ریاضی برای کودکان، آموزش کامل ریاضی پیش دبستانی، بازی با ریاضی، ریاضیات برای کودک،
موضوع اصلی جلد (4) :مفاهیم مقدماتی دسته بندی و درک چپ و راست

مطالب داخل کتاب:

هدف این کتاب آموزش مفاهیم زیر بنایی و اصلی در آموزش ریاضیات پیش‌دبستانی، مفهوم خط باز و بسته و مفهوم دسته بندی است که زیرمجموعه‌ای از هندسه به حساب می‌آید.
 • آموزش مفهوم باز و بسته
 • آموزش مفهوم داخل، خارج و روی خط بسته
 • چگونگی آموزش دست چپ و راست
 • آموزش مفهوم نسبی بودن دست چپ و راست
 • مفهوم نسبی بودن چپ و راست
 • تشخیص سمت چپ و راست صفحه
 • تشخیص شکل‌های سمت راست یا چپ صفحه

 
 
سلام پیش‌دبستانی ها، آموزش کامل ریاضی، به ریاضی به زبان ساده برای کودکان، تمرین‌های ریاضی، کتاب کار ریاضی،
موضوع اصلی جلد (5) :رنگ آمیزی جهت دار، هوش سیّال و الگو سازی

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های رنگ‌آمیزی این کتاب، تقویت عضلات کوچک دست، هماهنگی بین چشم و عضلات دست و افزایش توانایی کنترل مداد در هنگام ترسیم خطوط صاف است. بخش دیگری از تمرین‌های این کتاب به هوش سیّال کودکان پرداخته است.
 • آموزش رنگ‌آمیزی جهت‌دار (راست به چپ و چپ به راست)
 • آموزش رنگ‌آمیزی جهت‌دار (بالا به پایین و پایین به بالا)
 • آموزش رنگ‌های ثابت در اشیا و رنگ‌آمیزی براساس الگو
 • کشف رابطه بین شرکت‌ها بر اساس الگوسازی و تکرار- هوش سیّال
 • تشخیص شکل متفاوت در گروه
 
بازی و ریاضی، اختلال‌های ریاضی، درمان اختلالات یادگیری، درمان اختلالات ریاضی،
موضوع اصلی جلد (6) :آموزش تقارن و مفاهیم هندسه

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب درک صحیح مفهوم تقارن است. درک درست و کامل مفهوم تقارن، کودکان را در یادگیری مفاهیم ریاضی، انجام تناظر یک به یک، تقابل و تساوی مجموعه‌ها، خاصیت همسانی و تساوی در مجموعه‌های هم توان کمک می‌کند.
 • آشنایی با تقارن های ساده (با خط یا بدون خط تقارن)
 • آموزش شکل‌های هندسی ساده (مربع،دایره، مثلث، مستطیل)
 • آموزش مفاهیم داخل و خارج هم بودن، قطع کردن و جدا بودن (مفاهیم مقدماتی هندسه)
 • درک مفهوم و آموزش خط راست
 
درمان اختلال ریاضی با بازی، کتاب کار کودک، کتاب کار ریاضی، تمرین‌های ساده ریاضی، تمرین‌های ریاضی،
موضوع اصلی جلد (7) :آموزش انواع طبقه بندی و مفهوم ارتباط

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب آموزش صحیح طبقه‌بندی به کودکان است. طبقه‌بندی یکی از مفاهیم اصلی ریاضی است. طبقه‌بندی از ابزارهای اساسی تفکر منطقی و ریاضی است.
 • آموزش طبقه‌بندی بر اساس رنگ
 • آموزش طبقه‌بندی بر اساس شکل
 • آموزش طبقه‌بندی بر اساس اندازه
 • آموزش دسته‌بندی داخل خط بست
 • آموزش مفهوم ارتباط و هم‌بستگی
 • آموزش مفهوم "همان‌قدر که "
 
آموزش مفاهیم ریاضی، مفاهیم ریاضی پیش دبستانی، تشخیص و درمان اختلال‌های ریاضی، اختلالات ریاضی در کودکان
موضوع اصلی جلد (8) :آموزش مفهوم ترتیب و بازگشت پذیری

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب آموزش مفهوم ترتیب و نسبی بودن ترتیب است. درک مفهوم ترتیب و مرتب سازی دوسویه، از پایه‌های اساسی درک ترتیب اعداد و مفهوم عدد است.
 • آموزش مفهوم ترتیب در ریاضی
 • آموزش مفهوم نسبی بودن ترتیب
 • بازگشت پذیری (مرتب سازی دوسویه)
 • آموزش روابط دوگانه هر عضو در یک مجموعه
 • آموزش و درک مفهوم قبل و بعد
 
کودک و ریاضی، کتاب کودک، داریوش صادقی، آموزش ریاضی پیش دبستانی، درمان اختلال یادگیری،
موضوع اصلی جلد (9) :آموزش تناظر و تقابل و نماد عدد

مطالب داخل کتاب:

هدف از تمرین‌های این کتاب تناظر اعضای دو مجموعه و درک تساوی یا عدم تساوی مجموعه‌ها است. همچنین در این کتاب مفهوم مجموعه‌های بیشتر و کمتر و نماد اعداد آموزش داده می‌شود.
 • آموزش تناظر یک به یک در مجموعه‌های هم توان(هم تعداد)
 • آموزش خاصیت بازتابی و تساوی مجموعه‌ها
 • آموزش تقابل مجموعه‌ها و درک مفهوم کمتری در بیشتری
 • آموزش درک مفهومی هیچ یا تُهی
 • آموزش عدد اصلی مجموعه ها
 • شناخت نماد اعداد یک تا پنج
 
کتاب کودک، کتاب‌های ریاضی برای کودکان، مجموعه ریاضی پیش دبستانی، ریاضی برای کودکان،
موضوع اصلی جلد (10) : آموزش مفهوم جمع و تفریق و نماد عدد

مطالب داخل کتاب:

در این کتاب نماد اعداد پنج تا ده و و مفهوم جمع و تفریق به طور کامل توضیح داده می‌شود.
 • آموزش عدد اصلی مجموعه ها
 • شناخت نماد اعداد پنج تا ده
 • آموزش و درک مفهوم جمع
 • آموزش و درک مفهوم تفریق
 • تشخیص اختلالات یادگیری ریاضی در کودکان چهار تا هفت سال